Wysyłka kurierska na terenie całego kraju

Dostawa

do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Kupujących, którzy składają Zamówienie w Sklepie oraz osób odwiedzających Sklep. 

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Produkcja Handel Doradztwo Mateusz Ludwiniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8222213344, REGON 141829976 (dalej „Administrator”). 

 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest telefonicznie pod nr. tel. +48 (22) 783 80 22 (w godzinach od 8.00 do 16.00) lub mailowo pod adresem: sklep@steki.pl 

 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i oświadcza, iż z najwyższą starannością przestrzega wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO“). 

 5. Administrator oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych. Środki takie zostały zastosowane także w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem czy też zniszczeniem.

 

II CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. [Zawarcie umowy sprzedaży]. W przypadku dokonania przez Kupujących zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowania i zawarcia umowy sprzedaży.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO (wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości).

Okres przetwarzania: Dane te będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zawarcia umowy.

Zakres danych: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.

 1. [Utworzenie Konta w Sklepie]. Dane osobowe podane w związku z rejestracją i utworzeniem indywidualnego Konta w Sklepie będą przetwarzane w celu utworzenia i utrzymywania Konta w Sklepie internetowym, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem strony Sklepu.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia indywidualnego konta Kupującego).

Okres przetwarzania: dane te będą przetwarzane do momentu usunięcia indywidualnego Konta przez Użytkownika.

Zakres danych: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, historia zakupów.

 1. [Kontakt z Administratorem]. W związku z kontaktem ze Sklepem (e-mail, telefon, Chat) Administrator przetwarza udostępnione przez użytkowników dane osobowe w celu odpowiedzi na składane zapytania o produkty oraz usługi Sklepu. 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora, polegający na kontakcie z użytkownikami Sklepu oraz odpowiedzi na zadawane pytania. 

Okres przetwarzania: dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.

Zakres danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od sposobu kontaktu ze Sklepem. 

 1. [Newsletter]. Na potrzeby świadczenia usług droga elektroniczną w postaci przesyłania Newslettera, Administrator przetwarza adres email użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych odbiorców Newslettera opisane zostały w Regulaminie Newslettera. 

 2. [Marketing]. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przesyłania dozwolonych informacji reklamujących towary i usługi Administratora, a także w celu prowadzenia analizy i statystyki sprzedaży i poprawy funkcjonalności Sklepu.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu oraz reklamie działalności Sklepu).

Okres przetwarzania: dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. 

Zakres danych: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, IP, lokalizacja urządzenia.

 1. [Dochodzenie roszczeń]. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również przez Administratora w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami zgłaszanymi względem Administratora, w tym na potrzeby  prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrona własnych praw i ich dochodzenie).

Okres przetwarzania: dane będą  przetwarzane przez okres 6 lat lub przez okres, w którym Administrator  uczestniczy w postępowaniu sądowym.

Zakres danych: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.

 III INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów:

  1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

  2. dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym szeroko pojęte usługi IT,

  3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, analizy rynku, dochodzenia należności, usługi prawne, usługi windykacyjne,

  4. kurierom, dostawcom,

  5. operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,

  6. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. Ze względu na to, że Administrator danych z najwyższą starannością dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przekazanie  tych danych podmiotom trzecim i przetwarzanie ich w naszym imieniu związane będzie z zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem braku potrzeby zawierania takiej umowy w przypadku ziszczenia się podstawy do przekazania danych organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

IV PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. przenoszenia danych;

  3. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze;

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;

  5. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na podanie  danych  osobowych  w  dowolnym momencie, w sytuacji, w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale i konieczne do rozpoczęcia kontaktu z Administratorem w celach związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie.

 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowa Sklepu używa plików cookies, usług analitycznych web analysis oraz wtyczek wybranych mediów społecznościowych. 

 2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniu użytkownika końcowego, które umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika Sklepu oraz dostosowanie funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. 

 3. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu do zakończenia sesji w przeglądarce, a następnie są trwale usuwane. Korzystanie z sesyjnych plików cookies nie pozwala na zbieranie danych osobowych ani innych informacji poufnych o użytkowniku;

  2. pliki cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu do chwili ich usunięcia przez użytkownik, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Korzystanie z tych plików cookies nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika, są  wykorzystywane w szczególności do przechowywania informacji o preferencjach ustawieńia strony, czy ulubionych produktach;   

  3. pliki cookies techniczne - niezbędne pliki wymagane do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego i jego funkcjonalności; 

  4. pliki cookies analityczne - udzielają informacji o sposobie korzystania ze Sklepu przez użytkowników, przekazując dane o odwiedzonych podstronach, wybranych lub oglądanych produktach oraz o czasie spędzonym w Sklepie. Pliki te nie pozwalają na zbieranie danych osobowych i nie identyfikują użytkownika jako konkretnej osoby. 

 4. Sklep może również wykorzystywać zewnętrznych pliki cookies, które monitorują korzystanie użytkownika z innych witryn, dzięki czemu Sklep ma możliwość udostępniać swoje materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

 5. Pliki cookies stosowane przez Sklep:

Nazwa Cookie

Kategoria

Wygasa (czas przechowywania)

Przeznaczenie (funkcja)

Shop5

Niezbędne

na końcu sesji

SESJA

cookie_read

Niezbędne

2 lata od daty utworzenia

INFORMACJA O COOKIES

Shoper5_lp-pl_PL

Funkcjonalne

Na koniec roku

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY

product_vote_56

Funkcjonalne

dobę po utworzeniu

OCENA PRODUKTU

poll_vote_1

Funkcjonalne

dobę po utworzeniu

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

basket

Niezbędne

na końcu sesji

ITERACJA WERSJI KOSZYKA

shop_utm_source

Analityczne dostawcy oprogramowania

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

shop_utm_medium

Analityczne dostawcy oprogramowania

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

shop_utm_campaign

Analityczne dostawcy oprogramowania

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

shop_sc

Analityczne dostawcy oprogramowania

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

ic

Funkcjonalne

na końcu sesji

FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

 

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookie w szczególności, aby dostosować zawartość stron internetowych Sklepu do preferencji kupującego, zapamiętywać wybrane ustawienia i personalizować interfejs Sklepu, utrzymać sesję po zalogowaniu się przez użytkownika w Sklepie, zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Sklepu i należycie chronić dane Kupujących. 

 2. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej lub samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies i określić warunki, na jakich pliki cookies są przechowywane na jego urządzeniu i w jaki sposób uzyskują do niego dostęp. 

 3. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu. 

 4. Sklep oraz jego partnerzy stosują poniżej wskazane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, do których należą:

  1. pliki cookies Google Analytics - wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez użytkowników do tworzenia statystyk i raportów. Szczegółowe informacje: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  2. google - Google Tag Manager - zarządzanie narzędziami analitycznymi za pomocą tagów GTM: https://policies.google.com/privacy

  3. piksele Facebooka - umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Sklep w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium