Wysyłka kurierska na terenie całego kraju

Dostawa

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

steki.pl

§ 1
[Postanowienia ogólne, definicje]

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.steki.pl a w szczególności prawa i obowiązki Kupujących, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:
  1. Formularz rejestracji –  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
  2. Formularz zamówienia –  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  3. Konto – konto Kupującego, zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Kupującego zamówień;
  4. Koszyk – element platformy internetowej Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
  5. Kupujący – zarówno Konsument, tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu.
  6. Sklep –  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.steki.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość;
  7. Sprzedawca, Właściciel sklepu, Administrator danych  –  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Produkcja Handel Doradztwo Mateusz Ludwiniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8222213344, REGON 141829976;
 • Teren prowadzenia działalności sklepu – teren stanowiący obszar realizacji dostawy Produktów Sprzedawcy. Numery kodów pocztowych, na terenie którym Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego za pośrednictwem transportu firmowego lub kuriera zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1.
 1. Polityka Prywatności – integralna część niniejszego Regulaminu określająca zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę;
 2. Produkt –  dostępne w Sklepie towary, przedstawione jako minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, które mogą być przedmiotem zamówienia. Produkty oferowane w Sklepie mają masę stałą;
 3. Umowa:
 1. W przypadku Konsumentów jest to umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
 2. W przypadku pozostałych Kupujących jest to umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19) zawierana między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Zamówienie –  oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia, określające jednoznacznie: rodzaj oraz ilość produktów, rodzaj dostawy, płatności oraz miejsce wydania produktu.
 2. Cena – kwota jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić za nabyte Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto. Ceny Produktów w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki. 
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zamieszczonym na Stronie Internetowej  i akceptacja jego postanowień.

§ 2 
[
Kontakt ze Sklepem]

 1. Adres Sprzedawcy: Produkcja Handel Doradztwo Mateusz Ludwiniak, Chobot 15, 05-074 Halinów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@steki.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 787 922 775
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Kupujący może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

 

§ 3
[Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android;
  3. posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne;
  4. włączona obsługa plików cookies;
  5.  zainstalowany program FlashPlayer;
  6. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  7. posiadanie numeru telefonu komórkowego.
 1. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego. 


§ 4 
[Zasady korzystania ze Sklepu]

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używa Kupujący, wymagań technicznych, o których mowa w §3 powyżej.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie następuje poprzez złożenie Zamówienia.
 4. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega, że Kupujący, który jest Konsumentem musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, aby móc dokonać zakupu w Sklepie.

 
§ 5
[Konto. Rejestracja i logowanie]

 • W Sklepie Internetowym dostępne są dla Kupujących następujące usługi świadczone przez Sprzedawcę bezpłatnie drogą elektroniczną:
 • Usługa Konta Kupującego,
 • Usługa Formularz zamówienia,
  1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta dla Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania przez Kupującego Rejestracji i założenia konta. Warunkiem rejestracji Konta jest wypełnienie Formularza rejestracji. Dane potrzebne do zakładania konta: email, imię, nazwisko, telefon, hasło, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto. 
  2. Użytkownik musi zaznaczyć przy rejestracji: „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”. 
 • Hasło do logowania jest indywidualne dla każdego Kupującego i musi składać się z minimum 6 znaków. Zmiany hasła można dokonać poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Kupujący nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim. 
 1. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link z potwierdzeniem rejestracji. Kliknięcie w link oznacza aktywację Konta.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Konta.
 3. Zarejestrowany Kupujący ma możliwość:
 1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 2. zamówienia Produktu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,
 3. zmiany  swoich danych;
 4. zmiany swojego hasła;
 5. sprawdzenia swojego zamówienia;
 6. usunięcia swojego konta wraz z przechowywanymi tam danymi.
 1. Kupujący może w każdej chwili dokonać dezaktywacji swojego Konta bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn, poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia konta na adres sklep@steki.pl  bądź pisemnie na adres Sprzedawcy. Konto zostanie dezaktywowane w ciągu 7 dnia roboczych od otrzymania oświadczenia. 
 2. Sprzedawca ma prawo dezaktywować Konto, informując go o tym fakcie drogą mailową, gdy Kupujący dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dopuszcza się nieuprawnionych ingerencji na serwerze.
 3. Rejestracja Konta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie.


§ 6 
[Zamówienia. Zasady składania Zamówienia]

 1. Sklep dostępny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, umożliwiając    

Kupującemu złożenie Zamówienia o każdej porze, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.

 1.     W celu złożenia Zamówienia należy: 
 2. a)      wybrać produkt ze sklepu i jego wariant wagowy i kliknąć "dodaj do koszyka" 
 3. b)     po zgromadzeniu produktów w koszyku kliknąć "zamawiam"
 4. c)   na ekranie pojawi się planowany termin dostawy jeśli zamówienie zostanie opłacone od razu po jego złożeniu
 5. d)   zakupy można kontynuować logując się przez Facebook lub konto Google
 6. e)  zakupu można dokonać wybierając 1 z 3 opcji: 

 

 opcja 1. nie mam konta: „Zarejestruj się”

aby się zarejestrować  należy podać adres mailowy, swoje imię i nazwisko, numer telefonu, hasło, adres, na który ma być zrealizowana dostawa 

 

opcja 2. zakupy bez rejestracji: „Złóż zamówienie”

aby dokonać zakupu bez rejestracji  należy podać adres mailowy, swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz  adres, na który ma być zrealizowana dostawa 

 

opcja 3. mam już konto w sklepie: „Zaloguj się”

aby dokończyć zakup należy zalogować się na konto 

 

 1. f)     następnie wybrać "Podsumowanie" 
 2. g)      po zweryfikowaniu produktów i wartości koszyka kliknąć "Potwierdzam zakup"
 3. h)       dokonanie płatności następuje przez " SHOPER PŁATNOŚCI ", operatorem płatności jest Blue Media S.A 

 

 1.     Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość potwierdzająca otrzymania zamówienia zawiera takie dane jak: numer zamówienia, przewidywany termin dostawy, koszt dostawy, całkowitą wartość zamówienia, dane zamawiającego, dane do wysyłki, zamówione produkty.
 2.     Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia. Zarówno masa Produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione zostaną na fakturze VAT lub paragonie.
 3.     Jeżeli treść Umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, powinien on w ciągu 24 h zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@steki.pl ze wskazaniem zauważonych rozbieżności, które, jeżeli okażą się zasadne, zostaną niezwłocznie skorygowane przez Sklep Internetowy, który skontaktuje się z Kupującym drogą mailową lub telefonicznie.
 4.     Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 5.     Zawarcie Umowy z Przedsiębiorcą następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Przedsiębiorcę w ciągu 48 h od złożenia Zamówienia.
 6.     Realizacja Zamówienia Przedsiębiorcy płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje nie później niż w terminie 3 dni od zaksięgowania wpłaty od Przedsiębiorcy na koncie Sprzedającego, z uwzględnieniem pkt. 8 powyżej.
 7.   Sklep potwierdza wysyłkę zakupionego Produktu . Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że Kupujący zażąda inaczej (np. faktura w formie elektronicznej wysłana ma wskazany przez Kupującego adres e-mail).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych produktów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie Produktu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.


§
[Cena. Zasady określania Ceny]

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT. 
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Masa produktu. Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży Produkty o stałej masie ,która może różnić się od tej podanej na stronie Sklepu internetowego o +/- 10%.

 
§ 8
[Dostawa i płatność]

 1. Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie działalności sklepu za pośrednictwem transportu firmowego albo za pośrednictwem firmy kurierskiej. Numery kodów pocztowych, na terenie którym Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego za pośrednictwem transportu firmowego, zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1. Po wpisaniu kodu pocztowego i wypełnieniu koszyka zakupami Kupującemu zostanie zaproponowany właściwy dla jego miejsca zamieszkania środek i koszt transportu. 
 2. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany podczas składania Zamówienia. Kupujący może również skorzystać z opcji odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem wskazanym w § 2.
 3. Koszty dostawy. 

     Koszty dostawy wskazane są pod adresem https://steki.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4 oraz podczas składania Zamówienia.

    Termin realizacji zamówień: 

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Czas realizacji zamówień:
 
* UPS Express Saver lub DHL

Zamówienia złożone od czwartku do poniedziałku - dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę - dostarczamy w piątek 

* DPD FOOD Łódź, Poznań, Kraków, Trójmiasto 

Zamówienia złożone od czwartku do poniedziałku - dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę - dostarczamy w piątek 

* DPD FOOD Warszawa

Zamówienia złożone od czwartku do poniedziałku dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę - dostarczamy w piątek 


** 
Terminy realizacji zamówień mogą ulec zmianie ze względu na okresy świąteczne i dni wolne od pracy.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w wyjątkowych przypadkach. Nie są realizowane zamówienia w soboty, dni wolne od pracy i święta.

 1. Kupujący realizuje płatność poprzez Shoper płatności, którego operatorem jest Blue Media S.A
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce https://steki.pl/pl/i/Formy-platnosci/10
 4. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczony jest od dnia zrealizowania płatności.
 7.  W przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 

§ 9
[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Uprawnienie o którym mowa powyżej dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Konsument nie może odstąpić od umowy:

  a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  b)umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 5. Wzór formularza odstąpienia z którego kupujący będący konsumentem może skorzystać określony jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem towaru.


§ 10
[Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących]

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Kupujący przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sprzedawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Kupującego. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotów trzecich.

§ 11
[Reklamacja i gwarancja]

 1. W razie niezgodności Produktu żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
 2. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
 3. Aby reklamacja była skuteczna kupujący składa oświadczenie, że produkt był przechowywany w temperaturze 1-3 ˚C i nie został przerwany ciąg chłodniczy.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 5. Sklep zwraca Kupującemu należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Kupującego.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać w temperaturze kontrolowanej 1-3 ˚C na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.


§ 12
[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 13
[Pozostałe]

 • Kupujący ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupujący z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 § 14

[ Czas realizacji zamówienia]

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Czas realizacji zamówień: 

* UPS Express Saver 

Zamówienia złożone od czwartku do poniedziałku - dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę - dostarczamy w piątek 

* DPD FOOD Łódź, Poznań, Kraków, Trójmiasto - wkrótce

Zamówienia złożone od czwartku do poniedziałku - dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę - dostarczamy w piątek 

* DPD FOOD Warszawa

Zamówienia złożone od piątku do niedzieli - dostarczamy we wtorek
Zamówienia złożone w poniedziałek - dostarczamy w środę 
Zamówienia złożone we wtorek - dostarczamy w czwartek
Zamówienia złożone w środę i czwartek do 12:00 - dostarczamy w piątek


** 
Terminy realizacji zamówień mogą ulec zmianie ze względu na okresy świąteczne i dni wolne od pracy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium